Bibliography for Tirana


 1. Rexhepaj, A. Përpjekja 34-35, dimër 2015-pranverë 2016, Shqipëtaret dhe arkitektura, Qëndra ‘Përpjekja’,Tiranë.
 2. Dhamo, S. Aliaj, B. Thomai, Gj. 2016, Tirana qyteti I munguar, Pegi.
 3. Bushati,V. qershor 2012. Vilat e Tiranës, Tirane, Botime Afrojdit.
 4. Menghini, A. Pashako, F. Stigliano, M. Tiranë, Arkitektura modern Italiane për qytetet e Shqipërise, Botimet Dudaj.
 5. Bakiu. G, 2014, Tirana e vjeter, Mediaprint, Tirane.
 6. Derhemi. E, Elegji per Tironen qe fiket.[Online], Peizazhe te fjales, Available on: https://peizazhe.com/2020/01/01/elegji-per-tironen-qe-fiket/ [ Accessed 10 February 2020]
 7. Derhemi. E, Pallati me cati poshte kulles pa krye.[Online] Peizazhe te fjales, Available on: https://peizazhe.com/2019/01/29/pallati-me-cati-poshte-kulles-pa-krye/ [ Accessed 10 February 2020]
 8. GIS, http://imk.gov.al/Pages/Default.aspx [ Accessed 24 November 2019]
 9. Mosko,S. Sukaj,I. Tirane, 1987, Ndertesa per veprimtari shoqerore kulturore.
 10. Van Der Horn, M. New York. Indispensable Eyesores: An Anthropology of Undesired Buildings, Berghahn Books.
 11. Frasheri, Gj. Dyqani Flora dhe mjedisi i tij urban. Revista Monumentet 1985-2, Nr.30.
 12. Hoxha, E. Arkitektura Shqiptare e shek.XX, Tirane, 2015, WestPrint.
 13. Kolevica, P. Tirane,1997, Arkitektura dhe Diktatura, Marin Barleti.
 14. Godoli. E, Tramonti. U, 2012, Firenze. Architetti e Ingegneri Italiani in Albania, Edifir Edizioni Firenze.

Bibliography for Pristina


 1. Specifikat e Regjionit të Prishtinës (Trashëgimia Kulturore) [Online], Databaza e Trashegimise Kulturore te Kosoves, Available from : https://dtk.rks-gov.net/tkk_trashegimia.aspx?qyteti=19&faqja=3 [ Accessed 7 january 2020]
 2. Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosovo). [Online], Trashegimia ne rrezik. Available on:http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Trashegimia-n%C3%AB-rrezik.pdf [ Accessed 20 January 2020]
 3. Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosovo), Pse po shkaterrohet Trashegimia Kulturore Kosove. Available on: http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/RAPORTI_CHWB1-compressed.pdf [ Accessed 20 January 2020]
 4. Emin Gjiku House (Kuća Emindžika), view of čardak from garden, Ballkanarchitecture.org. Available on:http://www.balkanarchitecture.org/kosovo/pristina1.php [ Accessed 25 February 2020]
 5. Zika. V, Youth Comune, Rethinking modernist architecture according to contemporary conditions.
 6. Sadiki, A. Reflektime te nje qytetari arkitekt, Prishtine.
 7. Jerliu. F, Preservation of City's Heritage in The Contemporary State-Building Context: The case of Prishtina, Prishtine.
 8. Mekuli, E. Qukiq, D.1965 Prishtina, Beogradski grafiçki zavod, Beograd.
 9. Rahimi, Sh. 1969 Vilajeti i Kosovës më 1878-1912 Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, Beograd.
 10. Sadiki, A. 2018 Reflektime të një qytetari arkitekt, Prishtinë.
 11. Sadiki, A. 2019 Arhitektura javnih zgrada Prištine u razdoblju od 1945. do 1990. godine: Druptveni i oblikovni faktori (PhD disertacion) (Arkitektura e ndërtesave publike në Prishtinë në periudhën 1945 - 1990: Faktorët socialë dhe formësues, Universiteti i Beogradit, Beograd.
 12. Sylejmani, Sh. 2010 Prishtina Ime, Prishtinë.
 13. Tadic, V. 1982 KOSOVA, Rilindja, Prishtinë.

 1. Specifikat e Regjionit të Prishtinës (Trashëgimia Kulturore) [Online], Databaza e Trashegimise Kulturore te Kosoves, Available from : https://dtk.rks-gov.net/tkk_trashegimia.aspx?qyteti=19&faqja=3 [ Accessed 7 january 2020]
 2. Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosovo). [Online], Trashegimia ne rrezik. Available on:http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Trashegimia-n%C3%AB-rrezik.pdf [ Accessed 20 January 2020]
 3. Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB Kosovo), Pse po shkaterrohet Trashegimia Kulturore Kosove. Available on: http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/RAPORTI_CHWB1-compressed.pdf [ Accessed 20 January 2020]
 4. Bazat E Konzervimit Per "Qendren Historike" Të Prishtinës 2012 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae6ae [ Accessed 10 September 2020]
 5. Ec Ma Ndryshe 2014 Qendra Histoike e Prishtines numeron ditet e fundit https://ecmandryshe.org/repository/docs/141007104900_Qendra_Histoike_e_Prishtines_numeron_ditet_e_fundit_0710.pdf [ Accessed 10 September 2020]
 6. Emin Gjiku House (Kuća Emindžika), view of čardak from garden, Ballkanarchitecture.org. Available on:http://www.balkanarchitecture.org/kosovo/pristina1.php [ Accessed 25 February 2020]
 7. GIS, http://imk.gov.al/Pages/Default.aspx [ Accessed 24 November 2019]
 8. Zika. V, Youth Comune, Rethinking modernist architecture according to contemporary conditions. [ Accessed 7 January 2020]
 9. Mari. C, 'Germia' controversy signals division on how to grow Pristina.[Online] Kosovo 2.0, Available on:https://kosovotwopointzero.com/en/germia-controversy-signals-divisions-on-how-to-grow-prishtina/ [ Accessed 7 January 2020]
 10. Tabachnikoff. N, The Intentional Dilapidation of Historical Buildings Is Not Neglect, It’s a Subversive Act. [Online] Failed Architecture, Available on:https://failedarchitecture.com/the-intentional-dilapidation-of-historical-buildings-is-not-neglect-its-a-subversive-act/ [ Accessed 20 March 2020]
 11. https://oralhistorykosovo.org/ [ Accessed 2 August 2020]
 12. https://web.archive.org/web/20121120145542/http://kk.rks-gov.net/prishtina/City-guide/City-Map-(1)/Prishtina-e-vjeter.aspx [ Accessed 15 August 2020]
 13. https://kujtimsite.wordpress.com/ [ Accessed 15 Agust 2020]
 14. https://sq.wikipedia.org/wiki/Rilindja_(OPGBG) [ Accessed 08 September 2020]
 15. https://en.wikipedia.org/wiki/Bazaar_of_Pristina [ Accessed 08 September 2020]
 16. https://ndertimi.info/arkiva/po-e-humbim-edhe-menzen-e-studenteve-stiropori-po-e-pushton/ [ Accessed 08 September 2020]
 17. https://insajderi.com/studioja-e-projektimit-innarch-refuzon-konkursin-per-projektimin-e-ndertimin-e-salles-koncertale-nese-duhet-rrenuar-objekti-i-vjeter-i-ish-shtepise-e-mallrave-germia/ [ Accessed 19 September 2020]
 18. https://www.wikiwand.com/sq/Radio_Televizioni_i_Prishtin%C3%ABs [ Accessed 19 September 2020]
 19. https://ndertimi.info/arkiva/akp-nese-punimet-ne-rtp-bien-ndesh-me-standardet-objekti-do-te-kthehen-ne-gjendjen-e-meparshme/ [ Accessed 19 September 2020]
 20. https://lajmi.net/po-e-humbim-edhe-menzen-e-studenteve-stiropori-po-e-pushton/ [ Accessed 20 September 2020]
 21. https://insajderi.com/prishtina-e-humbur/ [ Accessed 08 October 2020]
 22. https://www.youtube.com/watch?v=oVCnFtMbikY [ Accessed 08 October 2020]
 23. https://www.youtube.com/watch?v=sKRX7ndusCg [ Accessed 08 October 2020]
 24. http://www.albaniapress.com/lajme/14607/Historia-e-qytetit-te-Prishtines-se-vjeter-gjate-periudhave-te-ndryshme.html [ Accessed 06 October 2020]
 25. https://www.youtube.com/watch?v=0UqATA09rPk [ Accessed 12 October 2020]
 26. https://balkaninsight.com/2009/02/16/all-aboard/ [ Accessed 12 October 2020]
 27. https://sq.wikipedia.org/wiki/Stacioni_i_trenit_n%C3%AB_Prishtin%C3%AB [ Accessed 12 October 2020]
 28. https://k67.eu/the_design/ [ Accessed 19 October 2020]
 29. https://www.moma.org/collection/works/273535 [ Accessed 19 October 2020]
 30. https://www.bmiaa.com/kiosk-k67-metamorphoses-of-a-system-at-eth-zurich/ [ Accessed 19 October 2020]
 31. http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/RAPORTI_CHWB1-compressed.pdf
 32. https://dtk.rks-gov.net/tkk_trashegimia.aspx?qyteti=19&faqja=3
 33. http://chwb.org/kosovo/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Trashegimia-n%C3%AB-rrezik.pdf
 34. http://www.arkitektura-ks.com/prishtina
 35. http://www.balkanarchitecture.org/kosovo/pristina1.php
 36. http://imk.gov.al/Pages/Default.aspx (linku GIS i Institutit te Monumenteve)
 37. Preservation of City's Heritage in The Contemporary State-Building Context: The case of Prishtina. Florina Jerliu
 38. https://issuu.com/lablogpublications/docs/2019_04_youth_commune_zeka_book [ Accessed 2 August 2020]
 39. https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Christ_the_Saviour,_Pristina
 40. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Buildings_in_Pristina
 41. https://kosovotwopointzero.com/en/germia-controversy-signals-divisions-on-how-to-grow-prishtina/
 42. https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2533
 43. https://failedarchitecture.com/the-intentional-dilapidation-of-historical-buildings-is-not-neglect-its-a-subversive-act/
 44. https://issuu.com/polisuniversity/docs/omb5_prishtina (Reflection of sociopolitical developments in the architecture of Pristina during 1945-1990, A.Sadiki, Pristina new European Capital )